Odszkodowania Hajnówka

Odszkodowania to finansowe świadczenia należne poszkodowanemu za poniesioną szkodę, która może dotyczyć osoby lub mienia i jest możliwa do wyliczenia lub oszacowania. Poszkodowany może dochodzić finansowej rekompensaty od sprawcy, który wyrządził mu szkodę, ale także od podmiotu, który odpowiedzialny jest z mocy prawa lub umowy go wiążącej, za naprawienie powstałej szkody. Rolą odszkodowania jest wyrównanie uszczerbku majątkowego osoby poszkodowanej.

Zajmuję się dochodzeniem i egzekwowaniem odszkodowań z różnych tytułów prawnych. Moim klientom zapewniam kompleksowe wsparcie prawne, przygotowuję niezbędną dokumentację oraz sporządzam stosowne pisma. Mogę również reprezentować klientów przed sądami wszystkich instancji. Prowadzę filię mojej kancelarii w Hajnówce.

Prowadzę sprawy o odszkodowania, m.in.:

  • komunikacyjne,
  • majątkowe,
  • z OC rolników,
  • z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego,
  • w związku z włamaniem, na skutek kradzieży,
  • z tytułu błędu lekarskiego,
  • z tytułu wypadku przy pracy,
  • z tytułu naruszenia dóbr osobistych i wielu innych.

Odszkodowanie – kiedy można się starać?

Aby móc otrzymać rekompensatę finansową za wyrządzone szkody, muszą zaistnieć określone warunki. Do wystąpienia szkody może wyłącznie dojść w wyniku zajścia konkretnego zdarzenia. Musi również istnieć związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy szkodą, która powstała i zdarzeniem ją wywołującym.

Odszkodowania – pomoc radcy prawnego

Samodzielne dochodzenie roszczeń odszkodowawczych na drodze sądowej i pozasądowej może być trudne. Wymaga to wiedzy oraz doświadczenia, zwłaszcza w obliczu zetknięcia się z wieloma skomplikowanymi procedurami prawnymi. Warto zatem nawiązać współpracę z profesjonalnym radcą prawnym. Do każdej sprawy podchodzę w sposób indywidualny, jestem również w stanie trafnie i obiektywnie oszacować wielkość poniesionych szkód majątkowych.

Zapraszam do współpracy ze mną.

Prawo administracyjne