Prawo cywilne Białystok

Prawo cywilne jest rozległą gałęzią prawa, obejmującą wiele aspektów stosunków cywilnoprawnych. W ramach świadczonych przeze mnie usług zajmuję się udzielaniem fachowych porad prawnych z zakresu prawa cywilnego i prowadzeniem procesów sądowych. Ponadto, opiniuję i przygotowuję projekty umów. Sporządzam dokumentację oraz pisma procesowe. Pełnię również funkcję reprezentacyjną przed sądami wszystkich instancji. Działam na terenie Białegostoku i najbliższych okolic tego miasta. W ramach prawa cywilnego zajmuję się, m.in. sprawami o:

  • zasiedzenie, eksmisję,
  • zniesienie współwłasności,
  • służebności gruntowe, osobiste oraz drogi koniecznej,
  • naruszenie posiadania,
  • dochodzenie roszczeń z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy,
  • zapłatę, należyte wykonanie umowy,
  • ochronę własności i posiadania,
  • egzkucję roszczeń
  • odszkodowania oraz zadośćuczynienia.

Sprawy cywilne

Prawo cywilne reguluje przede wszystkim sposób zawierania, wykonywania oraz egzekwowania umów, a także kontaktów pomiędzy dwiema stronami. Ponadto, wskazuję również między innymi, w jaki sposób należy wywiązywać się z umów oraz jakie obowiązki wynikają z ich zawarcia. Umowy cywilnoprawne dotyczą ruchomości, nieruchomości oraz wykonywania określonych usług. Do najczęściej zawieranych umów można zaliczyć, np. o dzieło, zlecenie, kupna-sprzedaży, najmu, dzierżawy, pożyczki, darowizny, itp.

Sprawy cywilne toczą się głównie na zasadach tak zwanej sporności (kontradyktoryjności). Oznacza to, że między stronami procesu toczy się spór. Są one zobowiązane do udowodnienia swoich racji, nie stosuje się jednak, jak w przypadku prawa karnego, środków przymusu.

Z należytą starannością podchodzę do wszystkich spraw cywilnych, traktując każdego klienta w sposób indywidualny. Skorzystanie z pomocy radcy prawnego pozwoli Państwu obiektywnie spojrzeć na wiele aspektów trudnych i emocjonujących spraw sądowych. Przyjmuję sprawy cywilne na każdym etapie postępowania.

Odszkodowanie i zadośćuczynienie

Odszkodowanie to finansowa rekompensata za poniesione szkody majątkowe. Mogą one dotyczyć osób lub też mienia i są możliwe do wyliczenia oraz oszacowania. Do szkód tych można zaliczyć, np. zniszczenie i uszkodzenie rzeczy, zalanie mieszkania, uszkodzenie ciała itp. 

Zadośćuczynienie to natomiast finansowa rekompensata za poniesioną krzywdę niemajątkową, mającą charakter, np. trudnych, życiowych przeżyć powstałych wskutek zaistniałego zdarzenia. Krzywda ta nie jest zatem dokładnie możliwa do wyliczenia, dlatego zadośćuczynienie staje się ekwiwalentem pieniężnym, którego zadaniem jest rekompensata poniesionych cierpień. Oferuję pomoc prawną w dochodzeniu odszkodowań i zadośćuczynień. Zapewniam profesjonalną obsługę na etapach polubownego oraz sądowego dochodzenia spraw.

 

Zapraszam do kontaktu i skorzystania z moich usług.

Prawo cywilne