Sporządzanie skarg Białystok

W sytuacji niezadowolenia z decyzji wydanej np. przez organ administracji publicznej i wyczerpania innych środków odwoławczych, istnieje możliwość wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

W określonych przypadkach sąd może odrzucić skargę:

 • skarga nie zostanie złożona w wyznaczonym terminie,
 • wnioskodawca nie uzupełni brakujących informacji w piśmie przed upływem określonego terminu,
 • jedna ze stron nie ma zdolności sądowej,
 • podmiot składający skargę nie ma zdolności procesowej,
 • brak uiszczenia należnej opłaty sądowej w konkretnym terminie.

 

Prawo administracyjne

Skarga – co powinna zawierać?

W piśmie powinny się znaleźć następujące informacje i określone dokumenty:

 • oznaczenie sądu,
 • dane osobowe stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników,
 • osnowa wniosku,
 • podpis strony lub pełnomocnika,
 • wymienione załączniki,
 • pełnomocnictwo, jeśli skargę składa pełnomocnik,
 • odpisy skargi i załączników,
 • wskazanie zaskarżonej decyzji, postanowienia, innego aktu bądź czynności,
 • oznaczenie organu, którego dotyczy skarga,
 • określenie naruszenia prawa bądź interesu prawnego,
 • uzasadnienie.

Brak określonych przesłanek w skardze, może prowadzić do jej odrzucenia. Aby tego uniknąć, należy skorzystać z pomocy pełnomocnika, który orientuje się w przepisach prawa.

Składanie skarg na decyzję administracyjną

Zgodnie z zasadą dwuinstancyjności osoba, która jest niezadowolona z orzeczenia wydanego przez organ administracji publicznej, może odwołać się do organu wyższej instancji, w celu dokonania ponownego rozpoznania sprawy. Jeżeli organ drugiej instancji oddali odwołanie, decyzja staje się prawomocna. Może on w takiej sytuacji egzekwować obowiązki strony, które są wykazane w odpowiednim akcie administracyjnym. Istnieje jednak możliwość uchylenia decyzji wydanej przez organ. W takiej sytuacji strona musi wykazać się inicjatywą.

Skargę na decyzję administracyjną należy złożyć do właściwego, Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, w określonym terminie. Co ciekawe, w przypadku zakwestionowania przez stronę zgodności wyroku wydanego przez Wojewódzki Sąd Administracyjny, strona ma również możliwość wystąpienia do Naczelnego Sądu Administracyjnego ze skargą konstytucyjną.

Sporządzenie skargi – kiedy jest dozwolone?

Skargę na decyzję administracyjną można złożyć tylko w przypadku, gdy zostały wyczerpane środki zaskarżania decyzji, a więc wyczerpany został etap odwołania do organu wyższego stopnia poprzez złożenie odwołania. Do innych czynności stosowanych w procedurze administracyjnej, z których strona może skorzystać w toku postępowania, można zaliczyć między innymi ponaglenie organu. Dopiero po wydaniu decyzji przez organ wyższego rzędu niekorzystnej dla strony można zdecydować się na sporządzenie skargi.

Termin do wniesienia skargi

Termin na wniesienie skargi do sądu wynosi zazwyczaj 30 dni i liczy się go od daty doręczenia skarżącemu lub jego pełnomocnikowi rozstrzygnięcia w sprawie. Warto pamiętać, że termin ma charakter ustawowy, nie można go na prośbę strony wydłużyć. Uchybienie terminowi stanowi zasadność do odrzucenia skargi.

W ramach oferty pomagam klientom rozwiązać problemy związane ze sporządzaniem skarg zarówno do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, jak i do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Do powierzonych zadań podchodzę sposób rzetelny i szczegółowy. Każdy klient może liczyć na kompleksową obsługę.

Sporządzanie skarg – kancelaria w Białymstoku

Niezależnie od tego czy jesteś osobą fizyczną czy właścicielem firmy, jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej w zakresie sporządzania skarg oraz reprezentacji przed Sądem, skorzystaj z usług doświadczonego pełnomocnika.

Kompleksowa obsługa prawna obejmuje również:

 • rzetelne zapoznanie się ze sprawą,
 • wniesienie pisma,
 • reprezentowanie klienta przed sądem

Mecenas Paulina Pikulińska – Bołtromiuk podchodzi do każdej sprawy indywidualnie, profesjonalnie i z zaangażowaniem. Dzięki wiedzy i zdobytemu doświadczeniu pomoże klientowi na każdym etapie postępowania. Już dziś umów się na konsultację.