Spór z ZUS Białystok

Sprawy z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych stanowią duży odsetek wszystkich spraw, jakie toczone są w sądzie. Warto pamiętać, że od niemal każdej decyzji wydanej przez ZUS, oprócz kilku wyjątków, istnieje możliwość odwołania się. Spory z ZUS najczęściej dotyczą kwestii związanych z różnymi świadczeniami, np. emeryturami, rentami, zasiłkami chorobowymi, opiekuńczymi, wyrównawczymi, zaświadczeniami rehabilitacyjnymi, itp.

W ramach świadczonych przeze mnie usług doradzam klientom, w jaki sposób interpretować stale zmieniające się zapisy w dokumentacji ZUS. Rekomenduję, na jakie rozwiązania warto się zdecydować, by uniknąć, m.in. negatywnych skutków kontroli ZUS. Mogę również reprezentować moich klientów przed sądami wszystkich instancji w przypadku sporów sądowych z ZUS. Przygotowuję opinię, wnioski, sporządzam pozwy. Prowadzę kancelarię w Białymstoku.

Spór z ZUS – kiedy najczęściej do niego dochodzi?

Każda sprawa, jaka rozstrzygana jest przez Zakład Ubezpieczeń Zdrowotnych kończy się wydaniem odpowiedniej opinii. Nie zawsze jest ona rozpatrzona w sposób pozytywny, w niektórych wypadkach ZUS dostarcza decyzję odmowną. Od decyzji można się oczywiście odwołać w terminie do jednego miesiąca, wtedy sprawa trafia do sądu. Postępowanie sądowe w sprawach przeciwko ZUS jest dwuinstancyjne. Oznacza to, że każda ze stron, tuż po wydaniu wyroku, może wnieść apelację do sądu wyższej instancji.

Odmowy mogą dotyczyć, np.:

  • prawa do renty, emerytury,
  • prawa do zasiłku chorobowego, opiekuńczego, rehabilitacyjnego, wyrównawczego.

W sprawach dotyczących sporów z ZUS często liczą się szczegóły. Warto zatem zdecydować się na współpracę z polecanym specjalistą. Dysponuję odpowiednią wiedzą, dotyczącą prawa ubezpieczeń społecznych. Zapraszam do kontaktu.

Prawo administracyjne