Podział majątku Białystok

Po zawarciu związku małżeńskiego, wszystkie nabyte i zgromadzone w tym czasie rzeczy materialne wchodzą w skład majątku wspólnego. Również wynagrodzenie za pracę czy różnego rodzaju świadczenia socjalne będą stanowiły jeden ze składników majątku obojga małżonków. Do majątku osobistego można natomiast wliczyć:

 • przedmioty majątkowe otrzymane w ramach darowizny, zapisu czy spadku,
 • rzeczy nabyte przed ślubem,
 • prawa autorskie i inne prawa twórcy,
 • odszkodowanie za uszkodzenie ciała czy zadośćuczynienie za wyrządzoną krzywdę (nie dotyczy to jednak renty przyznanej małżonkowi z powodu częściowej bądź całkowitej niezdolności do podjęcia pracy),
 • rzeczy osobistego użytku.

Podczas postępowania, należy ustalić wszystkie składniki majątku wspólnego i osobistego poszczególnych małżonków. Nie zawsze jest to proste. Zdarza się, że strony nie są w stanie dojść do porozumienia w kwestii własności konkretnych rzeczy. Sprawa o podział majątku to stresujący i trudny czas, dlatego warto skorzystać z pomocy eksperta, który pomoże w podziale majątku. Radca prawny Paulina Pikulińska – Bołtromiuk od wielu lat specjalizuje się w sprawach rodzinnych, nie tylko dotyczących separacji czy rozwodu, lecz także alimentów i podziału majątku.

Podział majątku – kancelaria z Białegostoku

Samodzielne przejście przez sprawy majątkowe po rozwodzie jest bardzo trudne. Proces ten może być zarówno emocjonalnie, jak i finansowo wyczerpujący. Z odpowiednią kancelarią prawną po swojej stronie, możesz być pewien, że podział majątku przebiegnie szybciej, a uzyskane rezultaty będą satysfakcjonujące.

Radca prawny Paulina Pikulińska – Bołtromiuk weźmie udział w negocjacjach pomiędzy małżonkami w celu osiągnięcia kompromisu. Jeśli jednak zawarcie umowy odnośnie podziału majątku nie będzie możliwe ze względu na brak współpracy między stronami, pomoże w złożeniu odpowiedniego wniosku do sądu rejonowego. W ramach obsługi prawnej mecenas Paulina Pikulińska – Bołtromiuk ustali wraz z Klientem indywidualny plan działania i strategię. Dzięki doświadczeniu, niezbędnej wiedzy w obszarze spraw rodzinnych oraz sprawdzonym metodom, uzyskany wynik może okazać się korzystny dla Klienta. 

Podział majątku – krok po kroku

Do podziału majątku wspólnego może dojść na mocy umowy zawartej pomiędzy stronami lub też na mocy orzeczenia sądu. Umowny podział majątku również może przebiegać w dwojaki sposób, czyli na mocy umowy pozasądowej lub też umowy zawartej przed sądem, przybierającej postać ugody.

Ugodę można zawrzeć przed sądem w postępowaniu nieprocesowym o podział majątku wspólnego lub też zdecydować się na postępowanie pojednawcze, mediacyjne oraz mające miejsce przed sądem polubownym.

Sądowy podział majątku następuje na mocy orzeczenia wydanego przez sąd powszechny w postępowaniu nieprocesowym. Orzeczenia ma postać postanowienia.

Podział majątku przy rozwodzie następuje poprzez:

 • sprzedaż całego majątku i podział uzyskanej kwoty pomiędzy byłych małżonków, stosownie do ich udziałów w majątku wspólnym,
 • podział majątku, w tym również i nieruchomości, tuż po rozwodzie pomiędzy stronami, stosownie do ich udziału w majątku wspólnym z ewentualnym wyrównaniem w postaci określonych dopłat i spłat,
 • przyznanie całego majątku jednej ze stron z obciążeniem jej obowiązkiem spłaty na rzecz drugiej ze stron albo bez spłat.

Oprócz żądania podziału majątku wspólnego można także zgłosić tak zwane żądania uboczne, które są związane z dokonywanym podziałem. Poniżej przedstawiam przykłady tych roszczeń:

 • wzajemne roszczenia małżonków z tytułu spłaconych długów z majątku wspólnego na rzecz majątku osobistego lub też odwrotnie,
 • wzajemne roszczenie małżonków z tytułu posiadania poszczególnych składników majątku wspólnego,
 • roszczenie z tytułu zwrotu wydatków i nakładów, które zostały poczynione z majątku wspólnego na majątek osobisty i odwrotnie.

Podział majątku – co warto jeszcze wiedzieć?

Co ciekawe, wspólność majątkowa może także ustać jeszcze w trakcie trwania małżeństwa z kilku powodów:

 • orzeczenia upadłości w stosunku do małżonka,
 • orzeczenia separacji,
 • ubezwłasnowolnienia jednego z małżonków,
 • orzeczenia sądu wprowadzającego rozdzielność majątkową na żądanie małżonka lub też wierzyciela,
 • wprowadzenia rozdzielności majątkowej poprzez umowę zawartą w czasie trwania małżeństwa.

Zależy Ci na sprawiedliwym podziale majątku? Chcesz zaoszczędzić czas i nerwy? Skorzystaj z usług kancelarii radcy prawnego Pauliny Pikulińskiej – Bołtromiuk z Białegostoku, która specjalizuje się w sprawach rozwodowych i o podział majątku. Nie czekaj, już dzisiaj umów się na wizytę.

Prawo administracyjne