roszczenie o zachowek

Eksmisja małżonka. Pomoc radcy prawnego w sprawie o eksmisję.

W dzisiejszym wpisie na blogu poruszę kwestie przymusowego opuszczenia lokalu mieszkalnego przez jednego z małżonków biorą pod uwagę zarówno tytuł prawny do zajmowanego lokalu jak i powody dla których jeden z małżonków domaga się przymusowego opuszczenia lokalu.

Na jakiej podstawie mogę domagać się opuszczenia lokalu przez współmałżonka?

Eksmisji małżonka można domagać się na podstawie różnych przepisów prawnych oraz w zależności od tego jaki tytuł prawny przysługuje małżonkowi do lokalu a także co jest przyczyną eksmisji.

Eksmisja na podstawie Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Na podstawie art. 11a wymienionej ustawy, jeżeli członek rodziny wspólnie zamieszkujący mieszkanie, swoim zachowaniem polegającym na stosowaniu przemocy w rodzinie czyni szczególnie uciążliwym wspólne zamieszkiwanie osoba dotknięta przemocą może złożyć wniosek do sądu, by ten zobowiązał sprawcę przemoc do opuszczenia zajmowanego mieszkania.

Na podstawie tych przepisów można żądać eksmisji małżonka po wykazaniu dwóch przesłanek, które muszą zostać spełnione łącznie:

  1. Stosowania przemocy w rodzinie
  2. Zachowanie które jest szczególnie uciążliwe;

W doktrynie i orzecznictwie przyjmuje się, że chociażby jednorazowe przemocowe zachowanie członka rodziny można uznać za przemoc.  Eksmisji w trybie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie można żądać nawet wówczas, gdy małżonek eksmitowany jest wyłącznym właścicielem albo współwłaścicielem mieszkania. Nie traci on prawa własności a jedynie możliwość przebywania w tym mieszkaniu.

Eksmisja w tym trybie jest stosunkowo szybka (rozprawa powinna odbyć się w ciągu 30 od dnia złożenia wniosku) i pozwala w krótkim czasie odseparować sprawcę przemocy od reszty członków rodziny. Niemniej jednak warto w tak emocjonalnych i trudnych sprawach skorzystać z pomocy prawnika od prawa rodzinnego. Moja kancelaria prawna z Białegostoku chętnie udzieli Państwu pomocy prawnej i przygotuje stosowną argumentację.

Eksmisja przy rozwodzie albo separacji.

Kodeks rodzinny i opiekuńczy w art. 58 § 2 przewiduje, ale jedynie w wypadkach wyjątkowych i tylko na żądanie jednego z małżonków możliwość orzeczenia w wyroku rozwodowym eksmisji jednego z małżonków, który swym rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie.

W tym trybie nie jest możliwa eksmisja małżonka, który jest wyłącznym właścicielem zajmowanego lokalu tj. wówczas, gdy lokal wchodzi tylko do majątku osobistego eksmitowanego małżonka.

Jeżeli zdecydują się Państwo powierzyć prowadzenie sprawy rozwodowej mojej kancelarii prawnej z Białegostoku na pewno pomogę Państwu również sprawie wniosku o eksmisję podczas rozwodu albo separacji.

Eksmisja na podstawie Ustawy o ochronie praw lokatorów.

Zgodnie z art. 13 tej ustawy, jeżeli lokator wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych lokali w budynku, inny lokator lub właściciel innego lokalu w tym budynku może wytoczyć powództwo o rozwiązanie przez sąd stosunku prawnego uprawniającego do używania lokalu i nakazanie jego opróżnienia. Współlokator może wytoczyć powództwo o nakazanie przez sąd eksmisji małżonka, rozwiedzionego małżonka lub innego współlokatora tego samego lokalu, jeżeli ten swoim rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie.

Należy zauważyć, że eksmisja w trybie wskazanych przepisów może odbywać się tylko wtedy, gdy żaden z małżonków nie jest właścicielem ani współwłaścicielem przedmiotowego lokalu a jedynie lokatorem w rozumieniu tej ustawy. Ponadto, jeżeli prawo do zamieszkiwania jako lokator przysługuje wyłącznie sprawy przemocy nie można orzec eksmisji.

Moja kancelaria prawna w Białymstoku reprezentuje zarówno wnioskodawców jak i osoby przeciwko którym wytoczono sprawę o eksmisję. Warto powierzyć prowadzenie sprawy kancelarii radcy prawnego, aby mieć pewność rzetelnego prowadzenia postępowania i uniknąć błędów które mogą kosztować przegraniem sprawy eksmisyjnej.

Prawo gospodarcze

Odszkodowanie, a zadośćuczynienie. Prowadzenie sprawy sądowej.

W dzisiejszym wpisie na blogu przedstawię Państwu różnice pomiędzy roszczeniem o odszkodowanie a roszczeniem o zadośćuczynienie oraz dlaczego warto powierzyć prowadzenie sprawy o zapłatę tych świadczeń kancelarii prawnej.

Różnica między odszkodowaniem a zadośćuczynieniem.

Sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie są sprawami dość powszechnymi w praktyce prawniczej. Szkody na osobie czy na mieniu w życiu codziennym zdarzają się stosunkowo często. Klasycznym przykładem szkody na mieniu jest stłuczka dwóch pojazdów mechanicznych, a przykładem szkody na osobie złamanie nogi na oblodzonym chodniku albo błąd medyczny. Należy mieć też na względzie, że z roszczeniem odszkodowawczym może wystąpić  jedna ze stron umowy w sytuacji, gdy zobowiązanie umowne nie zostało wykonanie bądź zostało wykonane nienależycie.

W pierwszym przykładzie szkody na mieniu możemy skierować roszczenie odszkodowawcze wykazując tym samym szkodę i jej wysokość. Na szkodę i wysokość odszkodowania składają się straty ( łac. Damnum Emergens) a więc rzeczywista szkoda poniesiona w uszkodzonym mieniu, którą można zweryfikować chociażby poprzez oględziny uszkodzonego pojazdu oraz utracone korzyści (łac. Lucrum Cessans ) których spodziewał się uprawiony w przyszłości ale które w wyniku zdarzenia nie nastąpiły.

W drugim przykładzie tj. szkody na osobie zakres roszczeń uprawnionego jest szerszy. Poszkodowany może wystąpić z odszkodowaniem, na które składają się straty i utracone korzyści oraz dodatkowo zadośćuczynieniem za doznaną krzywdę. W przypadku zadośćuczynienia mamy do czynienia z krzywdą a nie szkodą. Krzywdą są niemajątkowe uszczerbki takie jak cierpienia fizyczne, psychiczne i moralne poszkodowanego. Często powszechnie mówi się w środowisku nieprawniczym, że jest to sprawa o straty moralne.

Odszkodowanie w sprawie karnej. Radca prawny pełnomocnikiem oskarżyciela posiłkowego.

Należy też pamiętać, że sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie mogą być wytoczone zarówno w sprawie cywilnej jak i karnej. W postępowaniu karnym, jeżeli posiadają Państwo status osoby pokrzywdzonej przestępstwem moja kancelaria radcy prawnego z Białegostoku świadczy usługi prawne i reprezentuje klientów jako pełnomocnik oskarżycieli posiłkowych już na etapie postępowania przygotowawczego.

Kodeks karny i kodeks postępowania karnego umożliwiają pokrzywdzonym wstąpienie do postępowania i kierowanie roszczeń odszkodowawczych w stosunku do podejrzanego czy oskarżonego. Ustawodawca natomiast ograniczył te czynności terminami procesowymi, więc w tym zakresie warto skorzystać z pomocy prawnej kancelarii by te terminy zachować.

Dlaczego warto powierzyć sprawę sądową prawnikowi od odszkodowań?

Sprawy sądowe o odszkodowanie i zadośćuczynienie często bywają długie, skomplikowane i emocjonalne. Trudności może sprawiać do kogo należy skierować roszczenie, a więc komu przypisać odpowiedzialność oraz jakie wydatki składają się na rzeczywistą szkodę. W większości przypadków w toku postępowań sądowych konieczne jest powołanie dowodu z opinii biegłych sądowych różnych specjalności w tym biegłych lekarzy czy rzeczoznawców majątkowych.

Doświadczony radcy prawny zadba o to by opinie te były rzetelne, a ich koszty kontrolowane. Ponadto dużym problemem jest ustalenie wysokości należnego odszkodowania i zadośćuczynienia oraz ocena realnej kwoty jakiej w danym stanie faktycznym może oczekiwać poszkodowany. Radca prawny od odszkodowań analizując poglądy doktryny i orzecznictwo na pewno trafnie oceni stan Państwa sprawy.

Powierzając sprawę mojej kancelarii prawnej z Białegostoku, będą mieli Państwo gwarancję analizy Państwa sytuacji, rzetelnej oceny ryzyka przegranej oraz należytego prowadzenia sprawy od chwili zgłoszenia szkody aż do wydania prawomocnego wyroku.