Prawo cywilne

Analiza umów w kancelarii prawnej w Białymstoku

Przy poniedziałku pracuję zza biurka. Zajmuję się m.in. analizą umowy zlecenia dla branży IT. Dokonuję analizy poszczególnych zapisów umowy od strony zleceniobiorcy tak ważnych dla informatyków czy programistów w ich codziennej pracy jak: klauzula zakazu konkurencji, klauzula poufności czy prawa autorskie.

Na co powinniśmy zwrócić uwagę analizując czy tworząc umowy cywilnoprawne?

 • W każdej umowie należy precyzyjnie określić jej przedmiot. To pozwala na zminimalizowanie wątpliwości jakie obowiązki mają strony kontraktu i czego dotyczy.
 • Unikaj nieostrych zwrotów, których użycie prowadzić może do nieporozumień i nadinterpretacji zapisów.
 • W przypadku umów zawartych o czas określony zadbaj o możliwość wcześniejszego ich wypowiedzenia.
 • Określ precyzyjnie termin realizacji umowy oraz termin i sposób zapłaty za wykonanie usługi.
 • Ureguluj zakres odpowiedzialności stron.
 • Pamiętaj, karę umowną można zastrzec tylko na wypadek nienależytego wykonania zobowiązania o charakterze niepieniężnym.
 • W przypadku opóźnień w płatnościach na przykład za wykonane zlecenie nie zastrzegamy na tą okoliczność kar umownych, ale korzystamy z instytucji odsetek ustawowych za opóźnienie albo odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych.
 • Każda profesjonalna umowa powinna uwzględniać w miarę możliwości interesy obu stron kontraktu.

Skorzystanie z pomocy kancelarii prawnej

Zachęcam do korzystania z pomocy profesjonalnych kancelarii prawnych takich jak moja przy analizie umów. Sporządzam umowy od podstaw jak również analizuję ich zapisy pod kątem interesów danej strony kontraktu. Proponuję zmiany zapisów i udzielam porad prawnych w zakresie ewentualnego ryzyka prawnego dla klienta. Jako radca prawny z Białegostoku świadczy usługi prawne także na terenie całej Polski.

Prawo administracyjne

Czy można wypowiedzieć umowę zawartą na czas określony?

Wielu moich klientów zawiera w obrocie gospodarczym różnego rodzaju umowy cywilne. Po jakimś czasie, chcąc wypowiedzieć taką umowę zgłaszają się do mojej kancelarii radcy prawnego z problemem możliwości wypowiedzenia zawartej umowy. Pytają jak mogą taką umowę skutecznie wypowiedzieć. Moja odpowiedź brzmi „to zależy” – czy jest to umowa zawarta na czas nieokreślony bądź określony oraz czy strony przewidziały możliwość wypowiedzenia umowy w jej treści.

Jak wypowiedzieć umowę zawartą na czas nieokreślony?

Umowy zawarte na czas nieokreślony można wypowiedzieć z zachowaniem terminów ustawowych albo umownych. Wszystko zależy od tego z jakiego rodzaju umową cywilno-prawną mamy do czynienia oraz czy jest to umowa nazwana, a więc taka którą przewiduje kodeks cywilny np. umowa o dzieło, umowa zlecenie, umowa o roboty budowalne albo nienazwana. Umowa nienazwana to ta, której strony nie nadały nazwy jaką przewiduje kodeks cywilny dla tego rodzaju umowy, ale swoją treścią przypomina bądź nie przypomina jednej z umów zawartych w kodeksie cywilnym.

W przypadku umów zawartych na czas nieokreślony, jeżeli strony ustaliły w umowie inne terminy wypowiedzenia niż te, które przewiduje kodeks cywilny dla danego typu umowy, zastosowanie będą miały terminy umowne. W przypadku, gdy strony nie uregulowały w umowie kwestii zasad wypowiedzenia umowy albo umowa miała charakter ustny należy zastosować terminy ustawowe.

Jak wypowiedzieć umowę zawartą na czas określony?

W przypadku umów zawartych na czas określony co do zasady powinny one trwać przez czas na jaki strony zawarły daną umowę. Umowę zawartą na czas określony strony mogą wypowiedzieć tylko wtedy, gdy takie postanowienie o możliwości wypowiedzenia umowy strony zawarły w treści samej umowy. Ponadto w umowie powinno się określić sytuacje, które uprawniają strony do wypowiedzenia tej umowy.

Jak się okazuje, wypowiedzenie umowy może w praktyce okazać się bardzo problematyczne, dlatego tak ważne jest, już na etapie tworzenia umów korzystanie z porad prawnych w kancelarii radcy prawnego bądź adwokata.

Jeżeli mają Państwo wątpliwości czy i jak skutecznie można wypowiedzieć już zawartą umowę albo potrzebujecie Państwo pomocy w sporządzeniu umowy, zapraszam do mojej kancelarii radcy prawnego w Białymstoku oraz filii kancelarii w Hajnówce.

roszczenie o zachowek

Eksmisja małżonka. Pomoc radcy prawnego w sprawie o eksmisję.

W dzisiejszym wpisie na blogu poruszę kwestie przymusowego opuszczenia lokalu mieszkalnego przez jednego z małżonków biorą pod uwagę zarówno tytuł prawny do zajmowanego lokalu jak i powody dla których jeden z małżonków domaga się przymusowego opuszczenia lokalu.

Na jakiej podstawie mogę domagać się opuszczenia lokalu przez współmałżonka?

Eksmisji małżonka można domagać się na podstawie różnych przepisów prawnych oraz w zależności od tego jaki tytuł prawny przysługuje małżonkowi do lokalu a także co jest przyczyną eksmisji.

Eksmisja na podstawie Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Na podstawie art. 11a wymienionej ustawy, jeżeli członek rodziny wspólnie zamieszkujący mieszkanie, swoim zachowaniem polegającym na stosowaniu przemocy w rodzinie czyni szczególnie uciążliwym wspólne zamieszkiwanie osoba dotknięta przemocą może złożyć wniosek do sądu, by ten zobowiązał sprawcę przemoc do opuszczenia zajmowanego mieszkania.

Na podstawie tych przepisów można żądać eksmisji małżonka po wykazaniu dwóch przesłanek, które muszą zostać spełnione łącznie:

 1. Stosowania przemocy w rodzinie
 2. Zachowanie które jest szczególnie uciążliwe;

W doktrynie i orzecznictwie przyjmuje się, że chociażby jednorazowe przemocowe zachowanie członka rodziny można uznać za przemoc.  Eksmisji w trybie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie można żądać nawet wówczas, gdy małżonek eksmitowany jest wyłącznym właścicielem albo współwłaścicielem mieszkania. Nie traci on prawa własności a jedynie możliwość przebywania w tym mieszkaniu.

Eksmisja w tym trybie jest stosunkowo szybka (rozprawa powinna odbyć się w ciągu 30 od dnia złożenia wniosku) i pozwala w krótkim czasie odseparować sprawcę przemocy od reszty członków rodziny. Niemniej jednak warto w tak emocjonalnych i trudnych sprawach skorzystać z pomocy prawnika od prawa rodzinnego. Moja kancelaria prawna z Białegostoku chętnie udzieli Państwu pomocy prawnej i przygotuje stosowną argumentację.

Eksmisja przy rozwodzie albo separacji.

Kodeks rodzinny i opiekuńczy w art. 58 § 2 przewiduje, ale jedynie w wypadkach wyjątkowych i tylko na żądanie jednego z małżonków możliwość orzeczenia w wyroku rozwodowym eksmisji jednego z małżonków, który swym rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie.

W tym trybie nie jest możliwa eksmisja małżonka, który jest wyłącznym właścicielem zajmowanego lokalu tj. wówczas, gdy lokal wchodzi tylko do majątku osobistego eksmitowanego małżonka.

Jeżeli zdecydują się Państwo powierzyć prowadzenie sprawy rozwodowej mojej kancelarii prawnej z Białegostoku na pewno pomogę Państwu również sprawie wniosku o eksmisję podczas rozwodu albo separacji.

Eksmisja na podstawie Ustawy o ochronie praw lokatorów.

Zgodnie z art. 13 tej ustawy, jeżeli lokator wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych lokali w budynku, inny lokator lub właściciel innego lokalu w tym budynku może wytoczyć powództwo o rozwiązanie przez sąd stosunku prawnego uprawniającego do używania lokalu i nakazanie jego opróżnienia. Współlokator może wytoczyć powództwo o nakazanie przez sąd eksmisji małżonka, rozwiedzionego małżonka lub innego współlokatora tego samego lokalu, jeżeli ten swoim rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie.

Należy zauważyć, że eksmisja w trybie wskazanych przepisów może odbywać się tylko wtedy, gdy żaden z małżonków nie jest właścicielem ani współwłaścicielem przedmiotowego lokalu a jedynie lokatorem w rozumieniu tej ustawy. Ponadto, jeżeli prawo do zamieszkiwania jako lokator przysługuje wyłącznie sprawy przemocy nie można orzec eksmisji.

Moja kancelaria prawna w Białymstoku reprezentuje zarówno wnioskodawców jak i osoby przeciwko którym wytoczono sprawę o eksmisję. Warto powierzyć prowadzenie sprawy kancelarii radcy prawnego, aby mieć pewność rzetelnego prowadzenia postępowania i uniknąć błędów które mogą kosztować przegraniem sprawy eksmisyjnej.

Prawo gospodarcze

Odszkodowanie, a zadośćuczynienie. Prowadzenie sprawy sądowej.

W dzisiejszym wpisie na blogu przedstawię Państwu różnice pomiędzy roszczeniem o odszkodowanie a roszczeniem o zadośćuczynienie oraz dlaczego warto powierzyć prowadzenie sprawy o zapłatę tych świadczeń kancelarii prawnej.

Różnica między odszkodowaniem a zadośćuczynieniem.

Sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie są sprawami dość powszechnymi w praktyce prawniczej. Szkody na osobie czy na mieniu w życiu codziennym zdarzają się stosunkowo często. Klasycznym przykładem szkody na mieniu jest stłuczka dwóch pojazdów mechanicznych, a przykładem szkody na osobie złamanie nogi na oblodzonym chodniku albo błąd medyczny. Należy mieć też na względzie, że z roszczeniem odszkodowawczym może wystąpić  jedna ze stron umowy w sytuacji, gdy zobowiązanie umowne nie zostało wykonanie bądź zostało wykonane nienależycie.

W pierwszym przykładzie szkody na mieniu możemy skierować roszczenie odszkodowawcze wykazując tym samym szkodę i jej wysokość. Na szkodę i wysokość odszkodowania składają się straty ( łac. Damnum Emergens) a więc rzeczywista szkoda poniesiona w uszkodzonym mieniu, którą można zweryfikować chociażby poprzez oględziny uszkodzonego pojazdu oraz utracone korzyści (łac. Lucrum Cessans ) których spodziewał się uprawiony w przyszłości ale które w wyniku zdarzenia nie nastąpiły.

W drugim przykładzie tj. szkody na osobie zakres roszczeń uprawnionego jest szerszy. Poszkodowany może wystąpić z odszkodowaniem, na które składają się straty i utracone korzyści oraz dodatkowo zadośćuczynieniem za doznaną krzywdę. W przypadku zadośćuczynienia mamy do czynienia z krzywdą a nie szkodą. Krzywdą są niemajątkowe uszczerbki takie jak cierpienia fizyczne, psychiczne i moralne poszkodowanego. Często powszechnie mówi się w środowisku nieprawniczym, że jest to sprawa o straty moralne.

Odszkodowanie w sprawie karnej. Radca prawny pełnomocnikiem oskarżyciela posiłkowego.

Należy też pamiętać, że sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie mogą być wytoczone zarówno w sprawie cywilnej jak i karnej. W postępowaniu karnym, jeżeli posiadają Państwo status osoby pokrzywdzonej przestępstwem moja kancelaria radcy prawnego z Białegostoku świadczy usługi prawne i reprezentuje klientów jako pełnomocnik oskarżycieli posiłkowych już na etapie postępowania przygotowawczego.

Kodeks karny i kodeks postępowania karnego umożliwiają pokrzywdzonym wstąpienie do postępowania i kierowanie roszczeń odszkodowawczych w stosunku do podejrzanego czy oskarżonego. Ustawodawca natomiast ograniczył te czynności terminami procesowymi, więc w tym zakresie warto skorzystać z pomocy prawnej kancelarii by te terminy zachować.

Dlaczego warto powierzyć sprawę sądową prawnikowi od odszkodowań?

Sprawy sądowe o odszkodowanie i zadośćuczynienie często bywają długie, skomplikowane i emocjonalne. Trudności może sprawiać do kogo należy skierować roszczenie, a więc komu przypisać odpowiedzialność oraz jakie wydatki składają się na rzeczywistą szkodę. W większości przypadków w toku postępowań sądowych konieczne jest powołanie dowodu z opinii biegłych sądowych różnych specjalności w tym biegłych lekarzy czy rzeczoznawców majątkowych.

Doświadczony radcy prawny zadba o to by opinie te były rzetelne, a ich koszty kontrolowane. Ponadto dużym problemem jest ustalenie wysokości należnego odszkodowania i zadośćuczynienia oraz ocena realnej kwoty jakiej w danym stanie faktycznym może oczekiwać poszkodowany. Radca prawny od odszkodowań analizując poglądy doktryny i orzecznictwo na pewno trafnie oceni stan Państwa sprawy.

Powierzając sprawę mojej kancelarii prawnej z Białegostoku, będą mieli Państwo gwarancję analizy Państwa sytuacji, rzetelnej oceny ryzyka przegranej oraz należytego prowadzenia sprawy od chwili zgłoszenia szkody aż do wydania prawomocnego wyroku.

Prawo cywilne

Rozwód a kredyt – spłata kredytu po rozpadzie małżeństwa

Jak rozliczyć po rozwodzie wspólnie zaciągnięty kredyt? Należy wspomnieć, że małżonkowie oprócz majątku mogą posiadać wspólne zobowiązania, a jak powszechnie wiadomo nic tak nie łączy ludzi jak wspólny kredyt.

Jeżeli małżonkowie planują się rozwieść albo już to zrobili czeka ich podział majątku po rozwodzie. Generalnie zasadą jest, że wierzyciela najczęściej banku, nie interesuje fakt rozwiązania małżeństwa, gdyż jako współkredytobiorcy jesteście dłużnikami solidarnymi, co wiąże się z tym, że bank może żądać spłaty od każdego ze współmałżonków, albo łącznie. Sąd w sprawie o podział majątku wspólnego małżonków również dzieli jedynie aktywa a nie długi i nie zajmuje się wspólnymi zobowiązaniami. Konkludując, w postępowaniu działowym może zdarzyć się tak, że dom obciążony kredytem hipotecznym otrzyma jeden z małżonków, ale za zobowiązanie kredytowe nadal będziecie odpowiedzialni wspólnie.

Spłata kredytu po rozwodzie przez jednego z małżonków.

Najczęściej zdarza się tak że po rozwodzie w sprawie kredytu byli małżonkowie dogadują się w ten sposób, że jeden z nich przejmuje całość kredytu i to najczęściej ten, który w toku sprawy o podział majątku otrzymał w wyniku podziału nieruchomość obciążoną kredytem, a więc coś za coś. Małżonek przejmujący kredyt powinien zwolnić z długu drugiego współmałżonka. Należy pamiętać, że na takie przejęcie kredytu musi zgodzić się również wierzyciel – bank.

Były małżonek nie spłaca zaciągniętego wspólnie kredytu, co robić ?

Jeżeli małżonkowie decydują się scedować na jednego współmałżonka spłatę kredyty, drugi współmałżonek powinien zabezpieczyć się na wypadek nie spłacania kredytu przez drugiego, ponieważ ich odpowiedzialność jest solidarna. Najczęściej zabezpieczeniem jest umowa z bankiem o zwolnienie z długi, ugoda zwarta przed sądem czy weksel. Jako prawnik od prawa majątkowego pomogę jak zabezpieczyć się przed spłacaniem zobowiązań.

Jeżeli były małżonek nie spłaca kredytu, wierzyciel może żądać całości spłaty raty od drugiego małżonka, któremu przysługuje roszczenie regresowe wobec małżonka niespłacającego. Moja kancelaria z Białegostoku może Państwu pomóc w dochodzeniu zwrotu tych roszczeń.

Wspólny kredyt a rozwód – problemy z podziałem kredytu

Podsumowując ani w sprawie o rozwód, ani w sprawie o podział majątku wspólnego małżonków (choć jest jeden wyjątek kiedy w trakcie trwania sprawy o rozwód jeden z małżonków zaprzestał spłacania rat wówczas można żądać zwrotu nakładów) Sądu nie interesują wasze wspólnie zaciągnięte zobowiązania. Również dla banku jest to obojętne czy kredytobiorcy są małżeństwie czy już nie.

Jeżeli masz trudny rozwód i przewidujesz problemy z podziałem majątku i kredytu zapraszam do mojej kancelarii prawnej. Jestem prawnikiem od rozwodów oraz podziału majątku po rozwodzie. Prowadzę kancelarię radcy prawnego w Białymstoku i Hajnówce, ale udzielam pomocy prawnej w całej Polsce.

Podział majątku wspólnego- co jest moje a co współmałżonka?

Dziś temat jakże ważny – majątek wspólny małżonków a majątek osobisty każdego z nich. Generalną zasadą obowiązującą w polskim prawie rodzinnym jest, że z chwilą zawarcia związku małżeńskiego powstaje między małżonkami wspólność majątkowa, co oznacza, że wszystko to co małżonkowie nabyli wspólnie bądź każdy z nich w trakcie trwania małżeństwa wchodzi do ich majątku wspólnego.

W związku z tym, jeżeli przyszli małżonkowie nie postanowią inaczej (nie podpiszą intercyzy) stosujemy przepis ustawy o wspólności majątkowej po zawarciu małżeństwa.

Majątek wspólny małżonków- co należy do kogo?

Zgodne z art. 31 § 2 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego do majątku wspólnego należą w szczególności;

 1. pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków;
 2. dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków;
 3. środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków;
 4. kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 266, 321, 568, 695 i 875).

Ustawodawca użył w powyższym przepisie słowa „w szczególności” co oznacz, że katalog majątku wspólnego ma charakter otwarty i zależy od okoliczności danej sprawy.

Majątek odrębny małżonków- co się do niego zalicza?

Zgodnie z art. 33 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego do majątku osobistego każdego z małżonków należą:

1) przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej;

2) przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił;

3) prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym <przepisom;

4) przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków;

5) prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie;

6) przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; nie dotyczy to jednak renty należnej poszkodowanemu małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość;

7) wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków;

8) przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków;

9) prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy;

10) przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

Wszystkie wymienione aktywa wspólne sąd podzieli w sprawie o podział majątku wspólnego małżonków. Oczywiście, małżonkowie mogą zdecydować się na podpisanie małżeńskiej umowy majątkowej tzw. intercyzy zarówno przed jak i w trakcie trwania małżeństwa, która w zależności od treści, wspólność majątkową znosi, ogranicza albo rozszerza. Jeżeli, któryś z małżonków nie chce podpisać małżeńskiej umowy majątkowej, istnieje możliwość ustanowienia przez sąd przymusowego ustroju rozdzielności majątkowej na wniosek jednego z małżonków. Najczęściej argumentem przemawiającym za ustanowieniem przez sąd rozdzielności majątkowej, jest to że jeden z małżonków swoim zachowaniem godzi w interes majątkowy rodziny (uprawia hazard czy zaciąga wiele długów)

Jestem radcą prawny mi. od prawa rodzinnego i majątkowego. Pomagam przejść moim klientom przez trudy spraw o przymusową rozdzielność majątkową. Moja kancelaria prawna z Białegostoku niejednokrotnie podejmowała się trudnych spraw rodzinnych.

Zachęcam do kontaktu.

Prawo administracyjne

Przedawnienie wykonalności wyroku sądowego albo nakazu zapłaty, czy jest możliwe?

W dzisiejszym artykule zajmiemy się zagadnieniem, czy wydany przez Sąd prawomocny wyrok albo nakaz zapłaty można pozbawić wykonalności?

Jeżeli zostałeś pozwany w sprawie o zapłatę i został wydany przeciwko tobie wyrok albo nakaz zapłaty, polskie prawo cywilne przewiduje, że oba te tytułu wykonawcze mogą zostać pozbawione wykonalności. Tytułem wykonawczym jest prawomocne orzeczenie sądu, któremu nadano klauzulę wykonalności, której uzyskanie jest niezbędne by można było prowadzić postępowanie egzekucyjne i przymusowo wyegzekwować zasądzone roszczenie.

Przedawnienie wyroku sądu

Jeżeli mówimy o pozbawieniu tytułu wykonawczego wykonalności, my prawnicy mamy na myśli jedno: od chwili uprawomocnienia się wydanego orzeczenia minął określony ustawą upływ czasu, po którym egzekucja nie może być prowadzona.

Złożenie do sądu pozwu o zapłatę przerywa bieg przedawnienia właśnie tego długu, którego domaga się wierzyciel. Wydanie przez sąd orzeczenia powoduje, że od chwili jego uprawomocnienia się bieg terminu przedawnienia biegnie od początku i należy go liczyć odmiennie zgodnie z art. 125 kodeksu cywilnego.

Art. 125 kodeksu cywilnego: Roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, jak również roszczenie stwierdzone ugodą zawartą przed sądem albo sądem polubownym albo ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd przedawnia się z upływem sześciu lat. Jeżeli stwierdzone w ten sposób roszczenie obejmuje świadczenia okresowe, roszczenie o świadczenie okresowe należne w przyszłości przedawnia się z upływem trzech lat.

W związku z powyższym, wierzyciel ma 6 lat licząc od chwili uprawomocnienia się orzeczenia by skierować przeciwko dłużnikowi egzekucję o roszczenie główne oraz 3 lata, aby skierować egzekucje o odsetki nazywane świadczeniem okresowym.

Kancelaria prawna – pomoc w ustaleniu przedawnienia wykonalności tytułu wykonawczego.

Dlaczego warto skorzystać z pomocy kancelarii prawnej w ustalaniu przedawnienia wykonalności tytułu wykonawczego? Należy pamiętać, że na przestrzeni lat, nastąpiła istotna zmiana przepisów dotycząca terminów przedawnienia roszczeń, warto więc zapoznać się z przepisami przejściowymi w czym może pomóc doświadczony radca prawny. Ustawa z dnia 13 kwietnia 2018 roku o zmianie ustawy – Kodeks cywilny – oraz niektórych innych ustaw wprowadziła zmiany w okresach przedawnienia roszczeń. Moja kancelaria radcy prawnego w Białymstoku chętnie udzieli państwu porady prawnej w tym zakresie.

Przedawnienia roszczeń – co robić?

W zasadzie mamy dwa wyjścia:

 1. Należy złożyć pozew o pozbawienie wykonalności wyroku albo nakazu zapłaty tzw. powództwo przeciwegzekucyjne jeżeli nie wszczęto jeszcze egzekucji.
 2. Złożyć pozew o zapłatę, jeżeli mimo przedawnienia kwoty zostały wyegzekwowane.

Co przerywa bieg przedawnienia?

Zgodnie z art. 123 kodeksu cywilnego:

Bieg przedawnienia przerywa się:

 1. przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia;
 2. przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje;

A więc bieg terminu przedawnienia przerywa najczęściej wniosek o nadanie klauzuli wykonalności prawomocnemu orzeczeniu albo wszczęcie egzekucji. W związku z tym terminy wskazane w art. 125 kodeksu cywilnego liczymy od początku.

Jeżeli masz problem prawny związany z przedawnionym długiem i nie wiesz jak sobie z tym poradzić, albo nie wiesz czy roszczenie się przedawniło zapraszam do skorzystania z usług mojej kancelarii prawnej. Jako radca prawny z Białegostoku prowadzę sprawy również na terenie całej Polski.

roszczenie o zachowek

Roszczenie o zachowek – komu i kiedy przysługuje oraz jak obliczyć jego wartość ?

W moim pierwszym wpisie na blogu kancelarii Radcy prawnego postaram się przedstawić instytucję prawa spadkowego jaką jest zachowek a także komu i kiedy przysługuje.

Czym jest zachowek i komu przysługuje?

Zgodnie z art. 991 kodeksu cywilnego:

„§ 1. Zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy, należą się, jeżeli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo jeżeli zstępny uprawniony jest małoletni – dwie trzecie wartości udziału spadkowego, który by mu przypadał przy dziedziczeniu ustawowym, w innych zaś wypadkach – połowa wartości tego udziału (zachowek).

§ 2. Jeżeli uprawniony nie otrzymał należnego mu zachowku bądź w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny, bądź w postaci powołania do spadku, bądź w postaci zapisu, przysługuje mu przeciwko spadkobiercy roszczenie o zapłatę sumy pieniężnej potrzebnej do pokrycia zachowku albo do jego uzupełnienia.”

Powyższy artykuł wskazuje, że roszczenie o zachowek jest ograniczone do określonego kręgu podmiotów. Przysługuje jedynie zstępnym (dzieciom, wnukom, prawnukom i praprawnukom spadkodawcy, jego małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy). Kolejnym warunkiem jest to by wymienione osoby były spadkobiercami ustawowymi zmarłego. Ponadto wartość ułamkowa ich roszczenia zależy od tego czy są trwale bezrobotne albo małoletnie, wówczas otrzymają zachowek w kwocie wyższej tj. 2/3 udziału spadkowego. W przypadku niespełnienia tych przesłanek jedynie ½ wartości udziału spadkowego. Kolejnym warunkiem zawartym w § 2 cytowanego przepisu jest, by wymienione osoby nie otrzymały od spadkodawcy darowizny, której wartość majątkowa byłaby równa bądź wyższa niż wartość roszczenia o zachowek.

Roszczenie o zachowek wprowadzono do polskiego prawa cywilnego celem ochrony najbliższych spadkodawcy, którzy w wyniku jego śmierci nie otrzymali nic z majątku spadkowego, na przykład, wskutek tego, że spadkodawca dokonał darowizny na rzecz osób trzecich wyczerpując tym samym cały spadek bądź sporządził testament i powołał do całości spadku tylko jednego spadkobiercę. Należy pamiętać, że roszczenie o zachowek jest możliwe zarówno w dziedziczeniu ustawowym i testamentowym.

Na początku, należy więc ustalić, czy znajdujemy się w kręgu podmiotów uprawnionych do zachowku, określić udział jak przysługuje nam w spadku z tytułu dziedziczenia ustawowego oraz jego wartość pieniężną.

Warto dodać, że zgodnie z art. 992 kodeksu cywilnego do ustalenia udziału spadkowego stanowiącego podstawę do obliczenia zachowku uwzględnia się także spadkobierców niegodnych oraz spadkobierców, którzy spadek odrzucili. Nie uwzględnia się spadkobierców, który zrzekli się dziedziczenia albo zostali wydziedziczeni.

prawo spadkowe

Jaki wyliczyć wartość zachowku?

Sprawa sądowa o zachowek jest zawsze sprawą o zapłatę określonej sumy pieniężnej, której wyliczenie często napotyka trudności, dlatego też pomoc radcy prawnego może okazać się niezbędna. Ważną kwestią jest też ustalenie wartości schedy spadkowej. Należy mieć na uwadze treść art. 994 kodeksu cywilnego który stanowi, że przy obliczeniu zachowku nie dolicza się do spadku drobnych darowizny dokonanych przez spadkodawcę (np. zakupu ubrań, finansowaniu wyjazdu wakacyjnego), ani dokonanych przed więcej niż dziesięciu laty, licząc wstecz od otwarcia spadku, darowizn na rzecz osób niebędących spadkobiercami albo uprawnionymi do zachowku. Granica czasowa dotyczy jedynie tzw. „obcych obdarowanych”. Wobec najbliższych spadkodawcy limit ten nie działa i zachodzi konieczność doliczenia darowizn dawniejszych.

Roszczenie o zachowek przedawnia się z upływem 5 lat od ogłoszenia testamentu.

Istnieje kilka sposób jak skutecznie uchylić się od roszczeń o zachowek, jednak wszystko zależy od konkretnego stanu faktycznego. Zawsze warto skonsultować się z kancelarią prawną i zasięgnąć porady prawnej. Należy pamiętać, że jako prawnicy prowadząc sprawę czy udzielając porady prawnej korzystamy nie tylko z aktualnych przepisów prawa, ale także z poglądów doktryny i orzecznictwa. Kancelaria radcy prawnego Paulina Pikulińska – Bołtromiuk, na co dzień reprezentuje klientów zarówno pozwanych o zachowek jak i dochodzących roszczeń. Oferuje reprezentację na każdym etapie postępowania, zarówno przedsądowym jak sądowym we wszystkich instancjach.

Zapraszam do kontaktu.