Prawo gospodarcze

Odszkodowanie, a zadośćuczynienie. Prowadzenie sprawy sądowej.

W dzisiejszym wpisie na blogu przedstawię Państwu różnice pomiędzy roszczeniem o odszkodowanie a roszczeniem o zadośćuczynienie oraz dlaczego warto powierzyć prowadzenie sprawy o zapłatę tych świadczeń kancelarii prawnej.

Różnica między odszkodowaniem a zadośćuczynieniem.

Sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie są sprawami dość powszechnymi w praktyce prawniczej. Szkody na osobie czy na mieniu w życiu codziennym zdarzają się stosunkowo często. Klasycznym przykładem szkody na mieniu jest stłuczka dwóch pojazdów mechanicznych, a przykładem szkody na osobie złamanie nogi na oblodzonym chodniku albo błąd medyczny. Należy mieć też na względzie, że z roszczeniem odszkodowawczym może wystąpić  jedna ze stron umowy w sytuacji, gdy zobowiązanie umowne nie zostało wykonanie bądź zostało wykonane nienależycie.

W pierwszym przykładzie szkody na mieniu możemy skierować roszczenie odszkodowawcze wykazując tym samym szkodę i jej wysokość. Na szkodę i wysokość odszkodowania składają się straty ( łac. Damnum Emergens) a więc rzeczywista szkoda poniesiona w uszkodzonym mieniu, którą można zweryfikować chociażby poprzez oględziny uszkodzonego pojazdu oraz utracone korzyści (łac. Lucrum Cessans ) których spodziewał się uprawiony w przyszłości ale które w wyniku zdarzenia nie nastąpiły.

W drugim przykładzie tj. szkody na osobie zakres roszczeń uprawnionego jest szerszy. Poszkodowany może wystąpić z odszkodowaniem, na które składają się straty i utracone korzyści oraz dodatkowo zadośćuczynieniem za doznaną krzywdę. W przypadku zadośćuczynienia mamy do czynienia z krzywdą a nie szkodą. Krzywdą są niemajątkowe uszczerbki takie jak cierpienia fizyczne, psychiczne i moralne poszkodowanego. Często powszechnie mówi się w środowisku nieprawniczym, że jest to sprawa o straty moralne.

Odszkodowanie w sprawie karnej. Radca prawny pełnomocnikiem oskarżyciela posiłkowego.

Należy też pamiętać, że sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie mogą być wytoczone zarówno w sprawie cywilnej jak i karnej. W postępowaniu karnym, jeżeli posiadają Państwo status osoby pokrzywdzonej przestępstwem moja kancelaria radcy prawnego z Białegostoku świadczy usługi prawne i reprezentuje klientów jako pełnomocnik oskarżycieli posiłkowych już na etapie postępowania przygotowawczego.

Kodeks karny i kodeks postępowania karnego umożliwiają pokrzywdzonym wstąpienie do postępowania i kierowanie roszczeń odszkodowawczych w stosunku do podejrzanego czy oskarżonego. Ustawodawca natomiast ograniczył te czynności terminami procesowymi, więc w tym zakresie warto skorzystać z pomocy prawnej kancelarii by te terminy zachować.

Dlaczego warto powierzyć sprawę sądową prawnikowi od odszkodowań?

Sprawy sądowe o odszkodowanie i zadośćuczynienie często bywają długie, skomplikowane i emocjonalne. Trudności może sprawiać do kogo należy skierować roszczenie, a więc komu przypisać odpowiedzialność oraz jakie wydatki składają się na rzeczywistą szkodę. W większości przypadków w toku postępowań sądowych konieczne jest powołanie dowodu z opinii biegłych sądowych różnych specjalności w tym biegłych lekarzy czy rzeczoznawców majątkowych.

Doświadczony radcy prawny zadba o to by opinie te były rzetelne, a ich koszty kontrolowane. Ponadto dużym problemem jest ustalenie wysokości należnego odszkodowania i zadośćuczynienia oraz ocena realnej kwoty jakiej w danym stanie faktycznym może oczekiwać poszkodowany. Radca prawny od odszkodowań analizując poglądy doktryny i orzecznictwo na pewno trafnie oceni stan Państwa sprawy.

Powierzając sprawę mojej kancelarii prawnej z Białegostoku, będą mieli Państwo gwarancję analizy Państwa sytuacji, rzetelnej oceny ryzyka przegranej oraz należytego prowadzenia sprawy od chwili zgłoszenia szkody aż do wydania prawomocnego wyroku.