Prawo cywilne

Rozwód a kredyt – spłata kredytu po rozpadzie małżeństwa

Jak rozliczyć po rozwodzie wspólnie zaciągnięty kredyt? Należy wspomnieć, że małżonkowie oprócz majątku mogą posiadać wspólne zobowiązania, a jak powszechnie wiadomo nic tak nie łączy ludzi jak wspólny kredyt.

Jeżeli małżonkowie planują się rozwieść albo już to zrobili czeka ich podział majątku po rozwodzie. Generalnie zasadą jest, że wierzyciela najczęściej banku, nie interesuje fakt rozwiązania małżeństwa, gdyż jako współkredytobiorcy jesteście dłużnikami solidarnymi, co wiąże się z tym, że bank może żądać spłaty od każdego ze współmałżonków, albo łącznie. Sąd w sprawie o podział majątku wspólnego małżonków również dzieli jedynie aktywa a nie długi i nie zajmuje się wspólnymi zobowiązaniami. Konkludując, w postępowaniu działowym może zdarzyć się tak, że dom obciążony kredytem hipotecznym otrzyma jeden z małżonków, ale za zobowiązanie kredytowe nadal będziecie odpowiedzialni wspólnie.

Spłata kredytu po rozwodzie przez jednego z małżonków.

Najczęściej zdarza się tak że po rozwodzie w sprawie kredytu byli małżonkowie dogadują się w ten sposób, że jeden z nich przejmuje całość kredytu i to najczęściej ten, który w toku sprawy o podział majątku otrzymał w wyniku podziału nieruchomość obciążoną kredytem, a więc coś za coś. Małżonek przejmujący kredyt powinien zwolnić z długu drugiego współmałżonka. Należy pamiętać, że na takie przejęcie kredytu musi zgodzić się również wierzyciel – bank.

Były małżonek nie spłaca zaciągniętego wspólnie kredytu, co robić ?

Jeżeli małżonkowie decydują się scedować na jednego współmałżonka spłatę kredyty, drugi współmałżonek powinien zabezpieczyć się na wypadek nie spłacania kredytu przez drugiego, ponieważ ich odpowiedzialność jest solidarna. Najczęściej zabezpieczeniem jest umowa z bankiem o zwolnienie z długi, ugoda zwarta przed sądem czy weksel. Jako prawnik od prawa majątkowego pomogę jak zabezpieczyć się przed spłacaniem zobowiązań.

Jeżeli były małżonek nie spłaca kredytu, wierzyciel może żądać całości spłaty raty od drugiego małżonka, któremu przysługuje roszczenie regresowe wobec małżonka niespłacającego. Moja kancelaria z Białegostoku może Państwu pomóc w dochodzeniu zwrotu tych roszczeń.

Wspólny kredyt a rozwód – problemy z podziałem kredytu

Podsumowując ani w sprawie o rozwód, ani w sprawie o podział majątku wspólnego małżonków (choć jest jeden wyjątek kiedy w trakcie trwania sprawy o rozwód jeden z małżonków zaprzestał spłacania rat wówczas można żądać zwrotu nakładów) Sądu nie interesują wasze wspólnie zaciągnięte zobowiązania. Również dla banku jest to obojętne czy kredytobiorcy są małżeństwie czy już nie.

Jeżeli masz trudny rozwód i przewidujesz problemy z podziałem majątku i kredytu zapraszam do mojej kancelarii prawnej. Jestem prawnikiem od rozwodów oraz podziału majątku po rozwodzie. Prowadzę kancelarię radcy prawnego w Białymstoku i Hajnówce, ale udzielam pomocy prawnej w całej Polsce.

Podział majątku wspólnego- co jest moje a co współmałżonka?

Dziś temat jakże ważny – majątek wspólny małżonków a majątek osobisty każdego z nich. Generalną zasadą obowiązującą w polskim prawie rodzinnym jest, że z chwilą zawarcia związku małżeńskiego powstaje między małżonkami wspólność majątkowa, co oznacza, że wszystko to co małżonkowie nabyli wspólnie bądź każdy z nich w trakcie trwania małżeństwa wchodzi do ich majątku wspólnego.

W związku z tym, jeżeli przyszli małżonkowie nie postanowią inaczej (nie podpiszą intercyzy) stosujemy przepis ustawy o wspólności majątkowej po zawarciu małżeństwa.

Majątek wspólny małżonków- co należy do kogo?

Zgodne z art. 31 § 2 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego do majątku wspólnego należą w szczególności;

  1. pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków;
  2. dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków;
  3. środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków;
  4. kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 266, 321, 568, 695 i 875).

Ustawodawca użył w powyższym przepisie słowa „w szczególności” co oznacz, że katalog majątku wspólnego ma charakter otwarty i zależy od okoliczności danej sprawy.

Majątek odrębny małżonków- co się do niego zalicza?

Zgodnie z art. 33 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego do majątku osobistego każdego z małżonków należą:

1) przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej;

2) przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił;

3) prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym <przepisom;

4) przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków;

5) prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie;

6) przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; nie dotyczy to jednak renty należnej poszkodowanemu małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość;

7) wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków;

8) przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków;

9) prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy;

10) przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

Wszystkie wymienione aktywa wspólne sąd podzieli w sprawie o podział majątku wspólnego małżonków. Oczywiście, małżonkowie mogą zdecydować się na podpisanie małżeńskiej umowy majątkowej tzw. intercyzy zarówno przed jak i w trakcie trwania małżeństwa, która w zależności od treści, wspólność majątkową znosi, ogranicza albo rozszerza. Jeżeli, któryś z małżonków nie chce podpisać małżeńskiej umowy majątkowej, istnieje możliwość ustanowienia przez sąd przymusowego ustroju rozdzielności majątkowej na wniosek jednego z małżonków. Najczęściej argumentem przemawiającym za ustanowieniem przez sąd rozdzielności majątkowej, jest to że jeden z małżonków swoim zachowaniem godzi w interes majątkowy rodziny (uprawia hazard czy zaciąga wiele długów)

Jestem radcą prawny mi. od prawa rodzinnego i majątkowego. Pomagam przejść moim klientom przez trudy spraw o przymusową rozdzielność majątkową. Moja kancelaria prawna z Białegostoku niejednokrotnie podejmowała się trudnych spraw rodzinnych.

Zachęcam do kontaktu.

Prawo administracyjne

Przedawnienie wykonalności wyroku sądowego albo nakazu zapłaty, czy jest możliwe?

W dzisiejszym artykule zajmiemy się zagadnieniem, czy wydany przez Sąd prawomocny wyrok albo nakaz zapłaty można pozbawić wykonalności?

Jeżeli zostałeś pozwany w sprawie o zapłatę i został wydany przeciwko tobie wyrok albo nakaz zapłaty, polskie prawo cywilne przewiduje, że oba te tytułu wykonawcze mogą zostać pozbawione wykonalności. Tytułem wykonawczym jest prawomocne orzeczenie sądu, któremu nadano klauzulę wykonalności, której uzyskanie jest niezbędne by można było prowadzić postępowanie egzekucyjne i przymusowo wyegzekwować zasądzone roszczenie.

Przedawnienie wyroku sądu

Jeżeli mówimy o pozbawieniu tytułu wykonawczego wykonalności, my prawnicy mamy na myśli jedno: od chwili uprawomocnienia się wydanego orzeczenia minął określony ustawą upływ czasu, po którym egzekucja nie może być prowadzona.

Złożenie do sądu pozwu o zapłatę przerywa bieg przedawnienia właśnie tego długu, którego domaga się wierzyciel. Wydanie przez sąd orzeczenia powoduje, że od chwili jego uprawomocnienia się bieg terminu przedawnienia biegnie od początku i należy go liczyć odmiennie zgodnie z art. 125 kodeksu cywilnego.

Art. 125 kodeksu cywilnego: Roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, jak również roszczenie stwierdzone ugodą zawartą przed sądem albo sądem polubownym albo ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd przedawnia się z upływem sześciu lat. Jeżeli stwierdzone w ten sposób roszczenie obejmuje świadczenia okresowe, roszczenie o świadczenie okresowe należne w przyszłości przedawnia się z upływem trzech lat.

W związku z powyższym, wierzyciel ma 6 lat licząc od chwili uprawomocnienia się orzeczenia by skierować przeciwko dłużnikowi egzekucję o roszczenie główne oraz 3 lata, aby skierować egzekucje o odsetki nazywane świadczeniem okresowym.

Kancelaria prawna – pomoc w ustaleniu przedawnienia wykonalności tytułu wykonawczego.

Dlaczego warto skorzystać z pomocy kancelarii prawnej w ustalaniu przedawnienia wykonalności tytułu wykonawczego? Należy pamiętać, że na przestrzeni lat, nastąpiła istotna zmiana przepisów dotycząca terminów przedawnienia roszczeń, warto więc zapoznać się z przepisami przejściowymi w czym może pomóc doświadczony radca prawny. Ustawa z dnia 13 kwietnia 2018 roku o zmianie ustawy – Kodeks cywilny – oraz niektórych innych ustaw wprowadziła zmiany w okresach przedawnienia roszczeń. Moja kancelaria radcy prawnego w Białymstoku chętnie udzieli państwu porady prawnej w tym zakresie.

Przedawnienia roszczeń – co robić?

W zasadzie mamy dwa wyjścia:

  1. Należy złożyć pozew o pozbawienie wykonalności wyroku albo nakazu zapłaty tzw. powództwo przeciwegzekucyjne jeżeli nie wszczęto jeszcze egzekucji.
  2. Złożyć pozew o zapłatę, jeżeli mimo przedawnienia kwoty zostały wyegzekwowane.

Co przerywa bieg przedawnienia?

Zgodnie z art. 123 kodeksu cywilnego:

Bieg przedawnienia przerywa się:

  1. przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia;
  2. przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje;

A więc bieg terminu przedawnienia przerywa najczęściej wniosek o nadanie klauzuli wykonalności prawomocnemu orzeczeniu albo wszczęcie egzekucji. W związku z tym terminy wskazane w art. 125 kodeksu cywilnego liczymy od początku.

Jeżeli masz problem prawny związany z przedawnionym długiem i nie wiesz jak sobie z tym poradzić, albo nie wiesz czy roszczenie się przedawniło zapraszam do skorzystania z usług mojej kancelarii prawnej. Jako radca prawny z Białegostoku prowadzę sprawy również na terenie całej Polski.