Podział majątku wspólnego- co jest moje a co współmałżonka?

Dziś temat jakże ważny – majątek wspólny małżonków a majątek osobisty każdego z nich. Generalną zasadą obowiązującą w polskim prawie rodzinnym jest, że z chwilą zawarcia związku małżeńskiego powstaje między małżonkami wspólność majątkowa, co oznacza, że wszystko to co małżonkowie nabyli wspólnie bądź każdy z nich w trakcie trwania małżeństwa wchodzi do ich majątku wspólnego.

W związku z tym, jeżeli przyszli małżonkowie nie postanowią inaczej (nie podpiszą intercyzy) stosujemy przepis ustawy o wspólności majątkowej po zawarciu małżeństwa.

Majątek wspólny małżonków- co należy do kogo?

Zgodne z art. 31 § 2 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego do majątku wspólnego należą w szczególności;

  1. pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków;
  2. dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków;
  3. środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków;
  4. kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 266, 321, 568, 695 i 875).

Ustawodawca użył w powyższym przepisie słowa „w szczególności” co oznacz, że katalog majątku wspólnego ma charakter otwarty i zależy od okoliczności danej sprawy.

Majątek odrębny małżonków- co się do niego zalicza?

Zgodnie z art. 33 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego do majątku osobistego każdego z małżonków należą:

1) przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej;

2) przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił;

3) prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym <przepisom;

4) przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków;

5) prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie;

6) przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; nie dotyczy to jednak renty należnej poszkodowanemu małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość;

7) wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków;

8) przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków;

9) prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy;

10) przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

Wszystkie wymienione aktywa wspólne sąd podzieli w sprawie o podział majątku wspólnego małżonków. Oczywiście, małżonkowie mogą zdecydować się na podpisanie małżeńskiej umowy majątkowej tzw. intercyzy zarówno przed jak i w trakcie trwania małżeństwa, która w zależności od treści, wspólność majątkową znosi, ogranicza albo rozszerza. Jeżeli, któryś z małżonków nie chce podpisać małżeńskiej umowy majątkowej, istnieje możliwość ustanowienia przez sąd przymusowego ustroju rozdzielności majątkowej na wniosek jednego z małżonków. Najczęściej argumentem przemawiającym za ustanowieniem przez sąd rozdzielności majątkowej, jest to że jeden z małżonków swoim zachowaniem godzi w interes majątkowy rodziny (uprawia hazard czy zaciąga wiele długów)

Jestem radcą prawny mi. od prawa rodzinnego i majątkowego. Pomagam przejść moim klientom przez trudy spraw o przymusową rozdzielność majątkową. Moja kancelaria prawna z Białegostoku niejednokrotnie podejmowała się trudnych spraw rodzinnych.

Zachęcam do kontaktu.