Prawo administracyjne

Przedawnienie wykonalności wyroku sądowego albo nakazu zapłaty, czy jest możliwe?

W dzisiejszym artykule zajmiemy się zagadnieniem, czy wydany przez Sąd prawomocny wyrok albo nakaz zapłaty można pozbawić wykonalności?

Jeżeli zostałeś pozwany w sprawie o zapłatę i został wydany przeciwko tobie wyrok albo nakaz zapłaty, polskie prawo cywilne przewiduje, że oba te tytułu wykonawcze mogą zostać pozbawione wykonalności. Tytułem wykonawczym jest prawomocne orzeczenie sądu, któremu nadano klauzulę wykonalności, której uzyskanie jest niezbędne by można było prowadzić postępowanie egzekucyjne i przymusowo wyegzekwować zasądzone roszczenie.

Przedawnienie wyroku sądu

Jeżeli mówimy o pozbawieniu tytułu wykonawczego wykonalności, my prawnicy mamy na myśli jedno: od chwili uprawomocnienia się wydanego orzeczenia minął określony ustawą upływ czasu, po którym egzekucja nie może być prowadzona.

Złożenie do sądu pozwu o zapłatę przerywa bieg przedawnienia właśnie tego długu, którego domaga się wierzyciel. Wydanie przez sąd orzeczenia powoduje, że od chwili jego uprawomocnienia się bieg terminu przedawnienia biegnie od początku i należy go liczyć odmiennie zgodnie z art. 125 kodeksu cywilnego.

Art. 125 kodeksu cywilnego: Roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, jak również roszczenie stwierdzone ugodą zawartą przed sądem albo sądem polubownym albo ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd przedawnia się z upływem sześciu lat. Jeżeli stwierdzone w ten sposób roszczenie obejmuje świadczenia okresowe, roszczenie o świadczenie okresowe należne w przyszłości przedawnia się z upływem trzech lat.

W związku z powyższym, wierzyciel ma 6 lat licząc od chwili uprawomocnienia się orzeczenia by skierować przeciwko dłużnikowi egzekucję o roszczenie główne oraz 3 lata, aby skierować egzekucje o odsetki nazywane świadczeniem okresowym.

Kancelaria prawna – pomoc w ustaleniu przedawnienia wykonalności tytułu wykonawczego.

Dlaczego warto skorzystać z pomocy kancelarii prawnej w ustalaniu przedawnienia wykonalności tytułu wykonawczego? Należy pamiętać, że na przestrzeni lat, nastąpiła istotna zmiana przepisów dotycząca terminów przedawnienia roszczeń, warto więc zapoznać się z przepisami przejściowymi w czym może pomóc doświadczony radca prawny. Ustawa z dnia 13 kwietnia 2018 roku o zmianie ustawy – Kodeks cywilny – oraz niektórych innych ustaw wprowadziła zmiany w okresach przedawnienia roszczeń. Moja kancelaria radcy prawnego w Białymstoku chętnie udzieli państwu porady prawnej w tym zakresie.

Przedawnienia roszczeń – co robić?

W zasadzie mamy dwa wyjścia:

  1. Należy złożyć pozew o pozbawienie wykonalności wyroku albo nakazu zapłaty tzw. powództwo przeciwegzekucyjne jeżeli nie wszczęto jeszcze egzekucji.
  2. Złożyć pozew o zapłatę, jeżeli mimo przedawnienia kwoty zostały wyegzekwowane.

Co przerywa bieg przedawnienia?

Zgodnie z art. 123 kodeksu cywilnego:

Bieg przedawnienia przerywa się:

  1. przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia;
  2. przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje;

A więc bieg terminu przedawnienia przerywa najczęściej wniosek o nadanie klauzuli wykonalności prawomocnemu orzeczeniu albo wszczęcie egzekucji. W związku z tym terminy wskazane w art. 125 kodeksu cywilnego liczymy od początku.

Jeżeli masz problem prawny związany z przedawnionym długiem i nie wiesz jak sobie z tym poradzić, albo nie wiesz czy roszczenie się przedawniło zapraszam do skorzystania z usług mojej kancelarii prawnej. Jako radca prawny z Białegostoku prowadzę sprawy również na terenie całej Polski.